ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു അദ്ധ്യായം വിഷയ പരിചയത്തിനായി വായിക്കുവാൻ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

Inside information on life and death from the perceptive of ancient Indian Yogashastra. It gives a vivid overview of life after death and gives valuable insight into the right way of living and dying for the continued evolution of life. It takes away the fear of ‘death’ and infuses the reader with a new pragmatic approach to life.

This book answers questions like, “Are there Ghosts?”, “If yes, who are Ghosts?”,  “Is death the end of life?”, “Who am I really?”, “Is there anything beyond our physical body? “What is the ideal way to live”?, “What is the ideal way to die?”

ഭൂതം, പ്രേതം, പിശാച് ഇവ എവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ? യക്ഷൻ, കിന്നരൻ, ഗന്ധർവൻ, ദേവൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ്? മരണം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാണോ? ശരീരത്തിന് അതീതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ‘ഞാൻ’ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘വ്യക്തി’ ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത്? യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും ഒരു വലിയ ചിത്രം ഇതിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിലൂടെ സനാതനധർമത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത മനസ്സിലാക്കിത്തരുകയാണ് ഈ കൃതി.

Pages: 144 | Size: Demy 1/8 |Paperback |Edition: 2023 March

Price: Rs.180/- (Postage within India: Rs.49/-)

Copies of the book can be obtained using the link below

Indulekha Books (https://www.indulekha.com/prethangal-und-nandan-kandanat)

Or from the Author Directly (WhatsApp +91 7994759599)

Kindle Version: https://www.amazon.in/dp/B0BX7FTDN5Indulekha Books (https://www.indulekha.com/prethangal-und-nandan-kandanat)