തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും 10 – നമ്മുടെ മഹാപതനത്തിന്റെ കഥ