തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും 12 – മുപ്പത്തിയാറ് തത്വങ്ങളുടെ സംഗ്രഹവും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു കഥയും