തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും 13 – എന്താണ് ആത്മാവ്? എന്താണ് മനസ്സ്?