തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും 8 – ഉയർന്ന അവബോധത്തിലേക്ക് ഒരു മടക്കയാത്ര