തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും 9 – എന്താണ് ദൈവം? ആരാണ് ഈശ്വരൻ?