തന്ത്രയും 36 തത്വങ്ങളും:11 – നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി?